Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a)    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b)    Iceworx: Iceworx B.V., gevestigd aan de Herman Heijermanssingel 70 te (3241 DE) Middelharnis;
c)    Klant: iedere afnemer die Product(en) bij Iceworx bestelt, gaat afnemen en/of daartoe een Overeenkomst sluit;
d)    Product: alle goederen en/of diensten die Iceworx aanbiedt, verkoop en/of levert aan een Klant;
e)    Overeenkomst: een overeenkomst waarbij Iceworx en een Klant overeenkomen dat Iceworx Producten zal leveren aan de Klant en de voorwaarden waaronder die levering zal plaatsvinden. Een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst vormen deze Algemene Voorwaarden;
f)    Website: De website www.droogijs-shop.nl, de overige (sub)wesbites van Iceworx alsmede alle overige digitale en elektronische uitingen van Iceworx, zoals email en socials. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Iceworx, op elke tot stand gekomen Overeenkomst en alle vervolgovereenkomsten tussen Iceworx en de Klant.
2.    Afwijkende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Iceworx. Op een Overeenkomst zijn geen algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. 
3.    Indien Iceworx niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Iceworx in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen en/of een later tijdstip alsnog de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
4.    Iceworx heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website(s) van Iceworx en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de Klant. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
5.    Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Iceworx zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3. De Overeenkomst

1.    Een aanbod op de Website(s) van Iceworx is enkel geldig op het moment van bezoek en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een Klant een persoonlijk aanbod ontvangt, is dat aanbod en de hieraan verbonden voorwaarden maximaal 14 dagen geldig – tenzij hier uitdrukkelijk in het aanbod van wordt afgeweken en/of Iceworx dit aanbod herroept.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Iceworx gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze bedoeld om een indicatie te geven van het Product en onder voorbehoud van afwijkingen in kleur, vorm en afmeting. Kennelijke vergissingen, drukfouten of verschrijvingen in het aanbod binden Iceworx niet en bieden Iceworx het recht de Overeenkomst te herroepen.
3.    Overeenkomsten tussen Iceworx en de Klant komen tot stand zodra Iceworx de Klant een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst heeft gestuurd, dan wel, indien dit moment eerder is, indien Iceworx met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. 
4.    Iceworx is gerechtigd levering(en) te weigeren en Overeenkomsten m.b.t. Producten niet na te komen, zonder gehouden te zijn enige (schade)vergoeding te voldoen.
5.    Indien de Klant de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet direct voldoet, is Iceworx - binnen wettelijke kaders – gerechtigd zich op de hoogte te (doen) stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Iceworx op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering aanvullende voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen van overheidswege en/of onvoorziene situaties.
2.    In afwijking van het vorige lid kan Iceworx Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de (financiële) markt en/of waar Iceworx geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    De op de Website getoonde prijzen van Producten zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.    De hoogte van de btw kan afhankelijk zijn van het land waar de Klant de Producten wenst te ontvangen en daarmee afwijken van het aanbod. Prijzen zijn voorts exclusief (lokale) belastingen, invoerrechten, verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 5. Betaling

1.    Betaling dient voorafgaand aan de levering plaats te vinden hetzij op factuur, middels overboeking onder vermelding van bestelnummer. Iceworx is gerechtigd (bij nabetaling) een voorschot/aanbetaling op de betaling te eisen.
2.    De Klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft.
3.    Betaling dient plaats te vinden voorafgaande aan de levering. Indien Iceworx toestaat dat betaling op factuur plaatsvindt, zal de Klant de factuur volledig voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn heeft Iceworx recht op een rentevergoeding ex artikel ex artikel 6:119a BW.
4.    Indien de Klant in gebreke is met de betaling van zijn schuld, is Iceworx gerechtigd leveringen aan de Klant op te schorten en zal Iceworx de incassokosten in rekening brengen bij de Klant. De incassokosten worden door Iceworx gefixeerd op de kosten die voortvloeien uit de Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (WIK), met een minimum van € 250.  
5.    Betalingen strekken telkens eerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten, waarna betalingen in mindering komen op de oudste factuur, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij betaling door de Klant. 
6.    Iceworx behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Klant te vorderen.
7.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Iceworx onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Consumenten

1.    Iceworx richt zich op en levert enkel aan zakelijke afnemers, zijnde Afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Iceworx kan niet volledig voorkomen dat ook een consument een Product koopt – in dat (uitzonderlijke) geval geldt ten aanzien van de Consument (zijn een natuurlijke persoon die Product(en) afneemt voor eigen/persoonlijk gebruik en daarbij niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) het navolgende:
a)    Bij de koop op afstand van Producten, heeft de Consument in beginsel recht op een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, binnen welke termijn de Consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht;
b)    Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Iceworx retourneren, conform de door Iceworx verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
c)    Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Het bepaalde in het vorige lid (lees: het herroepingsrecht) geldt uitdrukkelijk niet voor Producten met beperkte houdbaarheidsdatum en/of bederfelijke waar. Om die reden geldt het herroepingsrecht niet voor droogijs en/of soortgelijke (beperkt houdbare) producten.

Artikel 7. Conformiteit en Garantie

1.    Iceworx staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Foto's van de Producten op de Website van Iceworx zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
3.    Iceworx staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, onjuiste opslag, gebrek aan zorgvuldigheid of onderhoud van de zijde van de Klant of wanneer de Klant veranderingen aan het Product heeft aangebracht en/of dit heeft gemengd met andere producten.

Artikel 8. Het Product en het eigendomsvoorbehoud

1.    De Klant zal het Product enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het verkocht wordt en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is.
2.    Iceworx behoudt nadrukkelijk de eigendom van het Product voor, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde, totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met Iceworx gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding. Iceworx blijft volledig eigenaar van het geleverde Product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
3.    De Klant zal al het nodige doen om het eigendomsrecht van Iceworx of een derde te beschermen. De Klant zal Iceworx onverwijld op de hoogte stellen van enige daad waardoor het eigendomsrecht zou kunnen vervallen of worden beperkt.
4.    De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden, in eigendom over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
5.    Voor het geval dat Iceworx haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Iceworx om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te (doen) nemen zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete € 500,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 250,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Iceworx, voortduurt, onverminderd het recht van Iceworx volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Levering en uitvoering

1.    Iceworx zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
2.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 en 5 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Iceworx de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging van enig Product vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht.
3.    Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Iceworx zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
4.    Verzend- en transportrisico’s van Producten, ligt bij de Klant – behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. 
5.    Leveringstijden zijn steeds bij benadering en in geen geval kan Iceworx voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijden verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 10. Klachtenregeling en retourzendingen

1.    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Iceworx na (af)levering van de Producten.
2.    Bij Iceworx ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Iceworx binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Iceworx zal klachten afdoende onderzoeken. Indien onderzoek aantoont dat de klacht van de Klant terecht is zullen eventuele tekortkomingen zo mogelijk door Iceworx hersteld worden binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van Iceworx gevergd kan worden en/of partijen andere afspraken maken.

Artikel 11. Verplichtingen van Iceworx, veiligheid

1.    Iceworx staat ervoor in dat de door haar geleverde Producten zijn samengesteld met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen, welke bovendien voldoen aan de vereisten van op dit moment bestaande wetgeving ten aanzien van de gebruikte materialen en middelen.
2.    Iceworx licht de Klant (op zijn website, etikettering op de verpakking alsmede bijgesloten gebruiksvoorschriften) in over de wijze van gebruik van de geleverde Producten, alsmede de mogelijke risico’s verbonden aan het gebruik van de Producten.

Artikel 12. Verplichtingen van de Klant

1.    Bij toepassing en opslag van de Producten dienen de wettelijke én door Iceworx voorgeschreven voorschriften terzake in acht genomen te worden. 
2.    De Klant dient Iceworx voor het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen, intensief gebruik of andere bijzondere omstandigheden waarvoor de Klant het Product wenst te gebruiken.
3.    De Klant heeft de plicht alle door Iceworx gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

1.    Indien op Iceworx o.b.v. deze overeenkomst enige aansprakelijkheid rust, is iedere aansprakelijkheid van Iceworx beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van een eventueel eigen risico die op o.g.v. de polisvoorwaarden op de hoogte van de uitkering in mindering wordt gebracht. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de prijs van het Product.
2.    Iceworx is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, emotionele schade, boetes, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie of verval van fabrieksgaranties.
3.    Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of in alle redelijkheid had kunnen ontdekken bij Iceworx te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.
4.    Iceworx is niet aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik door de Klant van de geleverde Producten of ontslaan letsel. Het gebruik van door Iceworx geleverde Producten geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de Klant en vormen, tenzij anders overeengekomen, geen beschermingsmiddelen.
5.    De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Iceworx gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Iceworx.

Artikel 14. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Vervaltermijn

Voorzover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welken hoofde ook jegens Iceworx in verband met de uitvoering van enige (deel) Overeenkomst in ieder geval na zes maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht 

1.    Op alle Overeenkomsten, daar tevens deze Algemene Voorwaarden onder begrepen, is Nederlands recht van toepassing. 
2.    De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen welke tussen de Klant en Iceworx mochten ontstaan kennis te nemen.
3.    Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden vormt tevens het Privacystatement zoals periodiek geüpdatet is gepubliceerd op de Website.

 
Social media

Social media

Blijf op de hoogte van het laatste Droogijs Shop nieuws via onze social media!