Algemene Voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen VDH koeriers en de klant, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens toepasbaar op overeenkomsten met VDH koeriers , voor zover deze gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website van VDH koeriers. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegestuurd. VDH koeriers heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Alle offertes en aanbiedingen van VDH koeriers zijn vrijblijvend en geschieden schriftelijk, in welke vorm dan ook. Alle offertes en aanbiedingen gelden gedurende 30 dagen vanaf dagtekening. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. VDH koeriers kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen gehouden worden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VDH koeriers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VDH koeriers anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht VDH koeriers niet tot levering van een deel van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders.

Artikel 3. PRIJZEN

Alle offertes en aanbiedingen van VDH koeriers zijn vrijblijvend en geschieden schriftelijk, in welke vorm dan ook. Alle offertes en aanbiedingen gelden gedurende 30 dagen vanaf dagtekening. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. VDH koeriers kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen gehouden worden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VDH koeriers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VDH koeriers anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht VDH koeriers niet tot levering van een deel van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders.

Artikel 4. BETALING

De klant dient het netto bedrag te betalen zoals vermeld op de factuur in Euro. Betaling kan geschieden via Ideal, door middel van een overschrijving of contant bij afhaling. Uw bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van de betaling.

Artikel 5. ORDERBEVESTIGING

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u per e-mail altijd een bevestiging. Hierop staan alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling. Controleer deze gegevens alstublieft zelf ook. Indien producten niet meer leverbaar zijn zal VDH koeriers de klant dit melden per e-mail. De klant heeft dan de keus van een vervangend product of annulering van het product.

Artikel 6. LEVERING

VDH koeriers zal, zodra de betaling is ontvangen, de goederen dezelfde werkdag aanleveren bij de vervoerder, tenzij anders is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Dan zal getracht worden de gewenste leverdatum te halen. De goederen worden afgeleverd op het adres dat door de klant is opgegeven. De levertijd voor normale leveringen is een streefdatum. De tijdleveringen zijn gegarandeerde leveringen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.

Artikel 7. ONTVANGST

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen of in gebreke blijft om informatie te geven betreffende de levering, zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe levering of het opslaan van deze goederen voor rekening van de klant komen. VDH koeriers is nimmer aansprakelijk voor bederf of voor het overschrijden van een houdbaarheidsdatum van de gekochte goederen als gevolg van het feit dat de klant de goederen niet tijdig heeft afgenomen. Eventuele schade of afwijkingen aan de goederen dient u binnen 48 uur na ontvangst per e-mail door te geven aan VDH koeriers met vermelding van het ordernummer op de pakbon. Zodra de goederen juridisch en/of feitelijk aan de klant worden geleverd is VDH koeriers niet meer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de geleverde goederen.

Artikel 8. GARANTIE

VDH koeriers garandeert dat de goederen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen. Bovengenoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de goederen verwacht mag worden. De garantie vervalt indien; - het onbruikbaar zijn van de goederen is veroorzaakt door onjuist gebruik. - de klant of derden wijzigingen aan de goederen hebben toegebracht zonder VDH koeriers hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. - de goederen gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet waren bestemd.

Artikel 9. KLACHTEN

Klachten aangaande breuk, beschadiging of onjuiste levering dient de klant binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail te melden aan VDH koeriers. De klacht dient een beschrijving van de geconstateerde gebreken te bevatten. Indien een product gebreken vertoont die niet direct zichtbaar zijn, dient u dit binnen 5 werkdagen na de ontdekking hiervan per e-mail te melden aan VDH koeriers. De klacht dient een beschrijving van de geconstateerde gebreken te bevatten. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan VDH koeriers worden geretourneerd. Retourzendingen vinden plaats voor rekening en risico van de koper.

Artikel 10. RETOURZENDINGEN

Indien uw bestelling onverhoopt niet naar wens is, kunt u haar in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en verzekerd binnen 7 dagen na ontvangst retourneren aan VDH koeriers. Uitzonderingen hierop zijn bederflijke waren. Wij ruilen dan uw artikelen om of u ontvangt, indien gewenst, uw geld binnen maximaal 30 dagen terug, onder aftrek van de oorspronkelijke verzend- en handlingkosten. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen, dan wel retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. Om een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u om de factuur, of een kopie hiervan, bij uw retourzending te voegen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

Indien de door VDH koeriers geleverde goederen niet in de juiste staat verkeren, is de aansprakelijkheid van VDH koeriers jegens de klant beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar productkeuze en het opslaan daarvan. VDH koeriers is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet, schuld en of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant of een derde. Indien de producent van de geleverde producten verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van VDH koeriers beperkt tot het vervangen van dit product, dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VDH koeriers of haar leidinggevende ondergeschikten. De klant staat er voor in dat, indien informatiedragers, elektronische bestanden, software enz., aan VDH koeriers wordt verstrekt, daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden en deze vrij zijn van gebreken, zoals virussen en defecten. De koper zal de in dit kader door VDH koeriers geleden schade op eerste verzoek aan VDH koeriers vergoeden.

Artikel 12. OVERMACHT

VDH koeriers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VDH koeriers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VDH koeriers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VDH koeriers behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden als hierboven omschreven intreden nadat VDH koeriers haar verplichting had moeten nakomen. Indien VDH koeriers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is VDH koeriers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als was er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op elke overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. De rechter in de vestigingsplaats van VDH koeriers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VDH koeriers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. COPYRIGHTS

VDH koeriers behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het ontwerp van de webshop, foto’s, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (elektronische) bestanden, blijven eigendom van VDH koeriers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mochten hierboven genoemde zaken door de klant worden gebruikt, dan slechts alleen door de klant. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDH koeriers mogen de zaken niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 15: INGANGSDATUM

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gaan in per 1 september, 2011, hiermede vervallen alle vorige uitgaven

Artikel 16: ANNULERING

Annulering is tot op moment van verzending mogelijk. Dit dient via email te gebeuren op droogijs@vdhkoeriers.nl uiterlijk 12.00 uur de werkdag voor levering. Als al vooruit betaald is via Ideal of bankoverschrijving hanteren wij EUR 3,50 annuleringskosten. Uw geld wordt binnen 30 dagen teruggestort.


 

 

 

 

Like ons!